Laatste Nieuws
Brandbrief 5: De Buitenschuldprocedure: niet voor vluchtelingen

Aan de Tweede Kamer inzake het vreemdelingenbeleid

Het VN-Vluchtelingenverdrag – Genève 1951 – verplicht elk land dat het ondertekend heeft om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of andere vormen van geweld, de gelegenheid te geven een asielverzoek in te dienen in dat land. Vluchten is een recht.

Een groep van enkele honderden afgewezen vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet terug kunnen, zoekt sinds 2012 in Amsterdam de openbaarheid: Wij Zijn Hier.

Velen van hen zijn afgewezen omdat zij geen identiteits- of nationaliteitsdocumenten bezitten en op straat gezet met de aanzegging Nederland binnen 4 weken te verlaten. Zij zitten klem tussen de pressie om te vertrekken en de onmogelijkheid om daadwerkelijk terug te keren vanwege het geweld dat hun in het land van herkomst te wachten staat.

Als supporters van Wij Zijn Hier hebben wij in de afgelopen vier jaar grondige kennis opgedaan van de vluchtverhalen van deze vluchtelingen. Via deze mail vestigen wij uw aandacht op het feit dat deze vluchtelingen binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht geen effectieve rechtsmiddelen hebben om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is.

De Buitenschuldprocedure: niet voor vluchtelingen

Het Nederlandse vreemdelingenrecht kent een procedure voor vreemdelingen die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten. Deze zogenoemde

Lees meer...
 
Buddy's gezocht voor Wij Zijn Hier

Oproep: buddy’s gezocht voor Wij Zijn Hier

Enkele maanden na het ontstaan van het vluchtelingenprotest Wij Zijn Hier in september 2012, is er een buddyproject opgestart. De collectieve strijd voor een ander beleid, voor erkenning en respect, een menswaardig bestaan, is waar Wij Zijn Hier om draait. Maar individueel zijn er ook procedures te voeren en is er ook behoefte aan steun. Door de jaren heen is de groep op verschillende locaties terecht gekomen en wisselt de groep van samenstelling. Buddy’s komen en gaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe buddy’s, het liefst mensen die het een tijdje volhouden.

Wat doet een buddy? Je gaat een of meerdere mensen individueel in hun procedure voor verblijfsrecht ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar instanties, naar de advocaat, te helpen bij het verzamelen van documenten en het bieden van morele steun. Je kunt toegang tot communicatie bieden zoals internet, telefonie, postadres en taal. Vragen die je samen op een rijtje zet zijn om te beginnen: is er een goede advocaat betrokken, hoe staat de zaak ervoor en wat is er nodig? Je kunt samen het dossier doornemen en een plan maken en dit voorleggen aan een advocaat of de advocaat heeft al aangegeven wat er moet gebeuren en daar ga je samen aan werken.

Lees meer...
 
Persbericht Barandbrief 5

PERSBERICHT: Buitenschuldprocedure niet voor vluchtelingen.

Al meer dan 3 jaar vraagt de groep afgewezen vluchtelingen in Amsterdam die actief is onder de naam WIJ ZIJN HIER aandacht voor een lacune in de Vreemdelingenwet waar zij het slachtoffer van zijn. Het merendeel van deze vluchtelingen is afkomstig uit een land in oorlog (Somalië, Libië, Jemen, Zuid-Sudan, Congo), of kan bij terugkeer mishandeling, marteling of de dood tegemoet zien (Eritrea, Ethiopië). Er staan hun echter geen effectieve rechtsmiddelen ter beschikking om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is. Weliswaar kent het Nederlandse vreemdelingenrecht een buitenschuldprocedure, maar die is bedoeld voor vreemdelingen die verstrikt zijn geraakt in ‘administratieve’ problemen met de ambassade van hun land, en is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land. Gevaren die de vreemdeling bedreigen bij terugkeer kunnen in de buitenschuldprocedure principieel niet als beletstel voor het vertrek ingebracht worden.

WIJ ZIJN HIER heeft reeds een aantal brandbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer over aspecten in de asielprocedure die tot onterechte afwijzingen leiden: de eerste brandbrief ‘Zonder papieren geen asiel’ stelt het feit aan de orde dat veel asielzoekers zijn afgewezen op grond van het enkele feit dat ze geen identiteitsdocumenten kunnen overleggen; in de tweede brandbrief zijn wij ingegaan op de van vele kanten bekritiseerde en vaak volstrekt onbruikbare taalanalyse die wordt afgenomen als de IND twijfelt aan de opgegeven herkomst van de asielzoeker; de derde brandbrief zet de onmogelijke eisen uiteen die de IND stelt aan een herhaald asielverzoek HASA, terwijl de vierde brandbrief de uitzichtloze situatie van de Ethiopische Oromo’s in Nederland als onderwerp heeft.

De brandbrief over de buitenschuldprocedure treft u hierbij aan; de voorgaande brieven zijn beschikbaar in de persmap ‘Brandbrieven: fouten in de asielprocedure’ op de website van Wij Zijn Hier: www.wijzijnhier.org.

Voor meer informatie: Alied Blom Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. - Mieke Maassen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Brandbrief 2 aan de Tweede Kamer inzake ASIELPROCEDURE

­­

Het vluchtelingverdrag – Genève 1951 – verplicht een land om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of andere vormen van geweld, de gelegenheid te geven een asielverzoek in te dienen in dat land. Vluchten is een recht.

Een groep van enkele honderden afgewezen asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet terug kunnen, zoekt sinds 2012 in Amsterdam de openbaarheid: Wij Zijn Hier.

Als supporters van Wij Zijn Hier hebben wij in de afgelopen drie jaar grondige kennis opgedaan over de vluchtverhalen van deze asielzoekers en het verloop van hun asielprocedure in Nederland. Wij vragen via deze mail aandacht voor één aspect van het Nederlandse asielbeleid waardoor asielzoekers op onterechte gronden afgewezen zijn. Zij zitten klem tussen de pressie om te vertrekken, de onmogelijkheid om daadwerkelijk terug te keren en de dreiging van wat hun bij terugkeer te wachten staat.

De taalanalyse: een omstreden selectiemiddel

Bij veel vluchtelingen in de Wij Zijn Hier-groep is een taalanalyse afgenomen door het Bureau Land en Taal (BLT) van de IND. Deze analyse wordt sinds 1999 ingezet wanneer iemand geen papieren heeft om de opgegeven herkomst te bewijzen. De analyse kan de herkomst bevestigen of logenstraffen – wij hebben te maken met gevallen waarin de analyse een afwijzingsgrond vormde. Het gaat als volgt. Een IND-ambtenaar ondervraagt de asielzoeker via een tolk over het herkomstland of -gebied. De opgenomen spraak wordt beoordeeld door een native speaker van de opgegeven taal of taalvariant. Uitgangspunt hierbij is dat uit iemands spraak iets af te leiden valt over diens herkomst. Maar op dit uitgangspunt valt veel af te dingen. Drie punten die genoemd worden.

Een onjuiste tolkenkeuze. Vaak vindt de IND geen tolk die de taalvariant

Lees meer...
 
Brandbrief 1 aan de leden van de Tweede Kamer

­­Brandbrief 1 aan de TWEEDE KAMER

Het vluchtelingverdrag – Genève 1951 – verplicht een land om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of andere vormen van geweld, de gelegenheid te geven een asielverzoek in te dienen in dat land. Vluchten is een recht.

Een groep van enkele honderden afgewezen asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet terug kunnen, zoekt sinds 2012 in Amsterdam de openbaarheid: Wij Zijn Hier.

Als supporters van Wij Zijn Hier hebben wij in de afgelopen drie jaar grondige kennis opgedaan van de vluchtverhalen van deze asielzoekers en het verloop van hun asielprocedure. Wij vragen via deze mail aandacht voor één aspect van het Nederlandse asielbeleid waardoor asielzoekers op onterechte gronden afgewezen zijn. Zij zitten klem tussen de pressie om te vertrekken en de dreiging van wat hun bij terugkeer te wachten staat.

Geen papieren – geen asiel

Een groot deel van de wereldbevolking bezit geen identiteitspapieren. Er is geen bevoegd gezag om die te verstrekken (Somalië), of ze zijn bijna onmogelijk te bemachtigen (Eritrea). Mensen die hun land in een acute noodsituatie in allerijl hebben verlaten, zijn hun papieren, als zij die al hadden, in de paniek vaak vergeten. Mensen die met een ‘reisagent’ reisden hebben wel een reisdocument in handen gehad, maar hebben dat weer aan die agent moeten afgeven. Al deze mensen kunnen hun asielaanvraag in Nederland niet met identiteitsdocumenten onderbouwen. Veel vluchtelingen in de groep Wij Zijn Hier verkeren in deze positie: zij kunnen hun nationaliteit of identiteit niet met documenten bewijzen.

Tot 1 januari 2015 legde de IND ongedocumenteerde asielzoekers een verzwaarde bewijslast op. Het vluchtrelaas moest ‘positieve overtuigingskracht’ uitstralen:

Lees meer...
 
GEEN VROUW IN DE KOU! Demo woensdag 10 dec. 12.30-14.30 uur

Woensdag 10 december a.s. op het Spui, van 12.30 tot 14.30 uur. Komt allen!
GEEN VROUW IN DE KOU!

Dat is het motto van de demonstratie die VTU en de vrouwen van WijZijnHier woensdag 10 december a.s. organiseren in het kader van de Dag voor de Mensenrechten. Want mensenrechten zijn vrouwenrechten en dag- en nachtopvang is een mensenrecht.

Met de demonstratie vragen we aandacht voor de bijzondere omstandigheden van vrouwen die hebben moeten vluchten. Vaak niet alleen voor oorlog en geweld, maar ook omdat ze dreigden te worden uitgehuwelijkt of verhandeld, of omdat ze seksueel misbruikt of verkracht zijn door eigen mensen, soldaten of politie. Ze vragen hier asiel maar vaak wordt niet gekeken naar die bijzondere omstandigheden. Ze worden geacht direct te spreken over alles wat ze hebben meegemaakt, terwijl iedereen weet dat je dat niet kunt verwachten. Zij raken vaak onterecht ‘uitgeprocedeerd’ en staan dan op straat.

Onlangs is de uitspraak van het Europees Comité inzake Sociale Rechten bekend geworden: Nederland mag de vluchtelingen niet op straat laten, maar moet hun onderdak verschaffen. Onze regering doet voorlopig niks en de gemeente Amsterdam is bezig om voor 135 vluchtelingen ‘nachtopvang’ in orde te maken. Behalve dat dit aantal bepaald onvoldoende is voor de ruim 250 vluchtelingen van WijZijnHier, is nachtopvang om allerlei redenen volstrekt ongeschikt. Elke avond een ander bed met een setje papieren lakens. En ‘s ochtends sta je weer met je koffertje op straat, in de kou, zonder geld, geen eten, geen plek om naartoe te gaan. En bedenk dat de straat voor mensen zonder papieren een onveilig gebied is waar ze ieder moment opgepakt kunnen worden. Vrouwen zijn extra kwetsbaar want een makkelijke prooi voor uitbuiting en seksueel geweld. Daarom nu in actie voor ‘Geen vrouw in de kou!’

Woensdag 10 december a.s. op het Spui, van 12.30 tot 14.30 uur. Komt allen!

 
Programma van de DEMO a.s. zaterdag 7 febr. 2015

The program for the demonstration! Looks like it's gonna be a really special day.

You can join us with the march starting at the Smaragdgroep (14.00h, Nieuwe Kerkstraat 159), or at Museumplein (15.00h)

when the program starts.

Hope to see you all this Saturday! I am here - will you be there?

 
WE ARE HERE 24/7 Demo zaterdag 7 febr. 15.00 Museumplein A'dam
[English below]

WE ARE HERE 24/7: betuig je steun voor de basis van mensenrechten!

Ieder mens heeft recht op een toekomst. Uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen echter geen aanspraak maken op dit recht. We Are Here verzet zich hiertegen en strijdt voor een adequate 24-uurs opvang voor afgewezen vluchtelingen. Zodat ook deze mensen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen.

De actiegroep We Are Here protesteert sinds september 2012 tegen het Nederlandse beleid om vluchtelingen die zijn afgewezen, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst, op straat te zetten. Wij strijden voor 24-uurs opvang en voor een permanente oplossing.
Lees meer...
 
Meeste vluchtelingen uit de Vluchtkerk zijn niet uitgeprocedeerd

PERSBERICHT

Meeste vluchtelingen uit de Vluchtkerk zijn niet uitgeprocedeerd

Uit het tussenverslag dat VluchtelingenWerk Nederland (VWN) recent uitbracht naar de asielkansen van de Vluchtkerkbewoners, blijkt dat 75% van de asielzoekers kans maakt op een verblijfsvergunning, of uit een land komt waarheen niet met goed fatsoen kan worden uitgezet.

VWN is kritisch over het functioneren van het huidige asielbeleid. Asielprocedures moeten beter en zorgvuldiger, van vluchtelingen wordt een onredelijk zware bewijslast geeist om hun asielverzoek te staven. Ook vindt VWN dat ten onrechte landen veilig worden verklaard, zoals Somalië. VWN is van mening dat de overheid geen onderdak en voedsel aan uitgeprocedeerde asielzoekers mag onthouden om hen tot vertrek te dwingen. Voor de bewoners van de Vluchtkerk dringt VWN aan op tijdelijk onderdak.

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van de voormalige Vluchtkerkbewoners.[1] De conclusie is dat 94 mensen (60%) een reeël perspectief hebben op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals Somalië of Zuid-Sudan, of uit landen als Eritrea en Ethiopië, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.

Lees meer...
 
Strafbaarstelling van iIlegaliteit

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw konden mensen zonder papieren zich inschrijven in het bevolkingsregister en een sofinummer verkrijgen. Zo konden ze legaal werken, een huis huren, deelnemen aan sport- en recreatie-activiteiten, en soms zelfs, als ze premie betaalden, gebruik maken van de sociale zekerheid.
Maar in 1993 kwam de Wet op de Identificatie (Hirsch Ballin), en in 1998 de Koppelingswet (Sorgdrager). Een normaal leven leiden werd onmogelijk. Langzaam maar zeker werden mensen zonder papieren teruggedrongen in de marginaliteit.
Vertrekken deden zij echter niet. In tegendeel: er kwamen steeds meer ‘illegalen’. Vooral na de invoering in 1998 van het principe van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ (Cohen), waarbij moeilijk uitzetbare asielzoekers op straat gezet worden met de opdracht hun eigen terugkeer te gaan organiseren. Àls ze dat al zouden willen, dan lukt dat vaak niet. Het is lastig om, op straat levend, contact te maken met ambassades of bevolkingsregisters om de juiste papieren te verkrijgen. Gevolg: een groeiend aantal mensen zonder papieren zonder voorzieningen en zonder dak boven hun hoofd.

De overheid ging op zoek naar middelen om het probleem van de illegaliteit op te lossen. Hierbij moest zij rekening houden met het Europees recht, dat strafbaarstelling met vrijheidsstraf  van illegaliteit in veel gevallen niet toestaat.

Lees meer...
 
Uitzetten! Waarom lukt dat zo vaak niet?

Een afgewezen asielzoeker moet terug naar het land van herkomst. De Dienst Terugkeer en Vertrek regelt dit. Maar vaak lukt dit niet. Wat nu? Hier is iets moois op bedacht. Als wíj ze niet kunnen uitzetten, dan moeten ze het zelf maar regelen. Dat moet wel vanaf de straat gebeuren. Ze worden op straat gezet met een buskaartje en de aanzegging het land te verlaten. Maar dat doen ze vaak niet. Waarom gaan ze niet terug? Omdat ze niet terug kùnnen. Waarom kunnen ze niet terug?

Omdat hun land ze niet terugneemt
Irak
en Iran laten gevluchte onderdanen alleen toe als ze vrijwillig terugkeren. Onderdanen die met tegenzin terugkeren, zonder sociaal vangnet of toekomstplannen, laten ze niet toe. Er zijn ook landen die het indienen van een asielaanvraag in het buitenland aanmerken als een ‘vijandige daad tegen het regime’. Bij terugkeer lopen vluchtelingen het risico gedetineerd, mishandeld en gefolterd te worden, alleen omdat ze asiel hebben aangevraagd in het buitenland. Voorbeelden: Eritrea, Soedan, China (vooral bij Oeigoeren en Tibetanen). Andere landen werken nauwelijks mee aan het verstrekken van reisdocumenten voor hun onderdanen. Ethiopië, China, Mauretanië, Jemen, Mali, Guinee verstrekken zelden tot nooit een laissez passer om terugkeer mogelijk te maken. Zelfs wie niets liever meer wil dan terug naar het land van herkomst, lukt het dan niet om terug te keren.

Lees meer...
 
«StartVorige1234567VolgendeEinde»

Pagina 1 van 7